Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie „JOBON” Sp. z o.o. w Zwierzyńcu, ul. Biłgorajska 14, 22-470 Zwierzyniec, tel. 084 6873500, fax. 084 6873501.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@jobon.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska, służbowego numeru telefonu oraz służbowego adresu poczty elektronicznej) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. w celu realizacji współpracy z Pani/Pana pracodawcą poprzez możliwość skontaktowania się w sprawie tej współpracy, w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą nasi pracownicy i współpracownicy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, takie jak kancelaria prawna, firmy IT, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych (chyba, że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać te dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 ), przysługuje Pani/Panu:
 10. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 11. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 12. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 13. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 14. prawo do przenoszenia danych;
 15. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Żądanie realizacji ww. praw możesz zgłosić w stosunku do Administratora na adres e-mail lub na adres do korespondencji Administratora podany wyżej.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. współpracy. Brak ich podania uniemożliwi lub istotnie ograniczy realizację tej współpracy.

Pana/Pani dane osobowe uzyskaliśmy od kierownictwa Pana/Pani Pracodawcy, chyba że sam je nam Pan/Pani przekazał/a.